"daar verheug ik me op"

Blumenzuechter-greenzone

Volledig assortiment voor bloemisten

inkopen-greenzone

Eenvoudige onlineshop

wird-bearbeitet-greenzone

Zorgvuldige verwerking van de bestelling

Levering-greenzone

Levering binnen 24 uur

winkel-greenzone

In de winkel tussen 8:00 en 13:00 uur

algemene voorwaarden van greenzone gmbh

GreenZone GmbH Hierna "Verkoper" of GreenZone GmbH genoemd.

(vanaf januari 2021)

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

De leveringen, diensten en aanbiedingen van de verkoper zijn uitsluitend gebaseerd op deze voorwaarden. In dit verband gelden ze ook voor alle toekomstige zakenrelaties, zelfs als de voorwaarden niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. De voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard ten laatste bij de aanvaarding van de goederen of diensten. Tegenbevestigingen van de koper met betrekking tot zijn handels- of inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht als GreenZone GmbH deze schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 Aanbieding en sluiting van de overeenkomst

De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en niet-bindend. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens zijn alleen bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

§ 3 Leveringen en leveringstermijnen

Leveringsdata en -termijnen, die al dan niet bindend kunnen worden overeengekomen, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn Straelen/Herongen binnen de overeengekomen levertijd. Bij niet-naleving van de leveringstermijnen kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst indien hij de verkoper vooraf een redelijke termijn heeft toegekend, die aanvangt na ontvangst van het schriftelijke bericht van respijt ten kantore van GreenZone GmbH. In geval van overmacht en andere onvoorzienbare buitengewone omstandigheden waarvoor GreenZone GmbH niet verantwoordelijk is, zoals stakingen, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, vorst, hagel en andere weersinvloeden, enzovoort - ook als deze zich voordoen bij de toeleverancier - wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de belemmering en de nawerking ervan. De verkoper kan zich alleen op de genoemde omstandigheden beroepen als hij de Koper hiervan onverwijld op de hoogte stelt. Bij nalevering of onvoldoende levering aan GreenZone GmbH door haar leveranciers wordt GreenZone GmbH geheel of gedeeltelijk ontheven van haar leveringsverplichtingen. Een herroepingsrecht van de klant is uitgesloten indien de overschrijding van de termijn te wijten is aan omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is. Verdere rechtsvorderingen van de klant buiten het herroepingsrecht zijn uitgesloten, tenzij deze vorderingen gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van GreenZone GmbH of haar medewerkers. Verpakking, verzekering, import-/vrachtkosten en dergelijke zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Indien de klant de wijze van levering niet anders bepaalt, wordt de verzending naar goeddunken van GreenZone GmbH uitgevoerd. Transportkosten, tariefwijzigingen, ijs-, hoog- of laagwatertoeslagen kunnen door GreenZone GmbH bij de overeengekomen koopprijs worden opgeteld als de levering later dan 4 maanden na de schriftelijk vastgelegde leveringsdatum plaatsvindt.

§ 4 Risico-overdracht en verzuim van aanvaarding

Het risico gaat over op de koper zodra de zending is overhandigd aan de persoon die het transport uitvoert of de plaats van levering heeft verlaten met het oog op verzending, ongeacht of de zending wordt verzonden vanaf de plaats van uitvoering en wie de vrachtkosten draagt. Indien de goederen klaar zijn voor verzending en de verzending of aanvaarding wordt vertraagd om redenen waarvoor GreenZone GmbH niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper na ontvangst van de kennisgeving van gereedheid voor verzending.

§ 5 CC-Containerhuur

Voor zover er met CC-Containers aan de klanten wordt geleverd, worden alle verplaatsingen van CC-Containers geregistreerd op een door GreenZone GmbH voor de betreffende klant ingestelde CC-Container account.

De aangemaakte rekeningen bevatten de voorraadwijzigingen. Inventarisatievergelijking vindt één of meerdere keren per jaar plaats. Voor zover deze rekening niet binnen 8 dagen wordt tegengesproken, worden de voorraad en de huurprijs als geaccepteerd beschouwd.

§ 6 Verwijdering

De verwijdering uit leveringen van GreenZone GmbH is in principe de verantwoordelijkheid van de koper. Afwijkende voorschriften zijn alleen geldig als ze deel uitmaken van deze D350-21 3 leverings- en betalingsvoorwaarden of als ze schriftelijk worden bevestigd door GreenZone GmbH.

Verdere voorschriften zijn opgenomen in ons verpakkingsreglement, waarnaar bij deze uitdrukkelijk wordt verwezen.

§ 7 Wettelijke en andere bepalingen

De nationale, EG- en internationale voorschriften, wetten, richtlijnen en verdragen die op het moment van de betreffende levering van kracht zijn, zijn van toepassing, bijvoorbeeld het verdrag inzake soortbescherming, de wet op de productaansprakelijkheid, milieuschadelijke stoffen, verpakkingsvoorschriften.

§ 8 Kennisgeving van gebreken

Duidelijke gebreken van de geleverde goederen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld. Andere gebreken moeten binnen 48 uur na de risico-overdracht worden gemeld. Latere klachten kunnen niet in overweging worden genomen. Indien de aankoop een commerciële transactie is voor beide partijen, blijven de bepalingen conform §§ 377 e.v. HGB van toepassing. In geval van een gerechtvaardigde klacht beperken de aanspraken van de contractpartijen zich in eerste instantie tot het eisen van een vervangende levering. Indien de vervangende levering niet mogelijk is of indien deze mislukt, kan de klant een vermindering van de vergoeding eisen. Kennisgevingen van gebreken geven de klant pas recht op een vervangende levering of een prijsvermindering nadat deze door GreenZone GmbH zijn erkend. Verlies of beschadiging tijdens het transport moet door de klant aan de vervoerder worden gemeld en door de vervoerder worden gecertificeerd alvorens de zending over te nemen. Schade tijdens het transport geeft de klant niet het recht om de acceptatie te weigeren. Gebrekkige goederen mogen pas door de koper worden vernietigd of verwijderd nadat de koper GreenZone GmbH schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het gebrek aan de goederen, GreenZone GmbH het gebrek heeft erkend en GreenZone GmbH de koper toestemming heeft gegeven om de goederen te vernietigen of te verwijderen.

§ 9 Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn berekend in euro's plus de respectievelijk geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling zonder enige aftrek onmiddellijk na ontvangst van de factuur te geschieden. In het geval van levering op de afgesproken datum wordt de betalingstermijn berekend op basis van de datum van levering. In geval van te late betaling wordt elke overeengekomen korting verbeurd en kan GreenZone GmbH ook achterstalligheidsrente eisen tegen de gebruikelijke bank- of wettelijke rente. GreenZone GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om cheques en wissels te weigeren. Acceptatie is altijd alleen op basis van prestatie. Disconto- en wisselkosten zijn ten laste van de klant en zijn onmiddellijk opeisbaar. In geval van protest van wissels of cheques heeft GreenZone GmbH het recht om alle openstaande vorderingen op de klant onmiddellijk betaalbaar te stellen, ongeacht of er nog meer wissels of cheques voor deze vorderingen worden aanvaard. De betaling wordt geacht te zijn verricht wanneer GreenZone GmbH over het bedrag kan beschikken. In het geval van cheques of wissels wordt de betaling pas geacht te zijn verricht wanneer de cheque of de wissel wordt uitbetaald. Alle wederzijdse vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie worden op een rekening-courant geplaatst, waarvoor de bepalingen van §§ 355 e.v. HGB van toepassing zijn. Rekeningafschriften die ten minste eenmaal per jaar door GreenZone GmbH worden uitgegeven, worden beschouwd als rekeningoverzichten. Het saldo wordt geacht te zijn aanvaard indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van het rekeningoverzicht schriftelijk bezwaar aantekent. GreenZone GmbH heeft het recht om, ondanks andersluidende bepalingen van de klant, betalingen eerst te verrekenen met de oudere schuld van de klant. Indien er reeds kosten of rente zijn gemaakt, heeft GreenZone GmbH het recht om de betaling eerst te crediteren op de kosten, vervolgens op de rente en ten slotte op de hoofdsom. De klant heeft alleen recht op verrekening, retentie of vermindering, ook als er sprake is van gebreken of tegenvorderingen, als de tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft echter ook het recht om betaling in te houden op basis van tegenvorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

§ 10 Tekortkomingen bij de uitvoering

De koopprijs wordt onmiddellijk en zonder aanmaning opeisbaar indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, zich niet aan de overeengekomen termijnbetalingen houdt, wissels niet in bewaring geeft of niet voldoet aan de overeengekomen voorwaarden of indien GreenZone GmbH kennis krijgt van feiten die de zekerheid van de vordering in gevaar lijken te brengen. In de bovengenoemde gevallen kan GreenZone GmbH zich ook terugtrekken uit het koopcontract en een vergoeding eisen voor alle gemaakte kosten en uitgaven, alsmede een vergoeding voor het waardeverlies. Indien de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, kan GreenZone GmbH de goederen voor rekening en risico van de klant bij haarzelf of bij een derde opslaan of de goederen op haar geschikt lijkende wijze voor rekening van de klant afvoeren.

§ 11 Bepalingen inzake schadevergoeding en aansprakelijkheid

Schadeclaims wegens positieve contractbreuk, culpa in contrahendo en onrechtmatige daad zijn uitgesloten tegen GreenZone GmbH en haar plaatsvervangers, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor schadeclaims wegens niet-nakoming, maar alleen voor zover vergoeding van indirecte of gevolgschade wordt geëist, tenzij de aansprakelijkheid gebaseerd is op een garantie die bedoeld is om de klant te beschermen tegen het risico van dergelijke schade. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien is.

§ 12 Weigering van aanvaarding

Indien de klant weigert de goederen aan te nemen of in gebreke blijft - ondanks het feit dat hem een redelijke termijn is toegekend - kan GreenZone GmbH tot 10 % van de koopprijs als schadevergoeding eisen, onverminderd de mogelijkheid om een hogere werkelijke schadevergoeding te eisen. De klant kan bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat de schade aanzienlijk minder is dan de forfaitaire som.

§ 13 Eigendomsvoorbehoud

GreenZone GmbH behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) voor totdat alle vorderingen, inclusief saldovorderingen, waarop GreenZone GmbH nu of in de toekomst om welke rechtsgrond dan ook jegens de klant recht heeft, zijn voldaan. In geval van toegang van derden tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen dient de klant GreenZone GmbH te wijzen op het eigendomsrecht en GreenZone GmbH hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De klant is gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken en te verkopen zolang hij niet in gebreke is. De klant draagt hierbij aan GreenZone GmbH als zekerheid alle vorderingen over die voortvloeien uit de wederverkoop of uit andere rechtsgronden (verzekering, onrechtmatige daad) met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen ter hoogte van de waarde van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. GreenZone GmbH machtigt de klant herroepelijk om de aan GreenZone GmbH overgedragen vorderingen voor eigen rekening te innen. Deze incassomachtiging kan alleen worden ingetrokken als de klant zijn betalingsverplichtingen niet goed nakomt. Indien de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen onafscheidelijk met andere goederen worden verbonden of vermengd, verwerft GreenZone GmbH de mede-eigendom van het uniforme goed in een verhouding die overeenkomt met de waarde van haar onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in verhouding tot de waarde van de met deze goederen verbonden of vermengde goederen op het moment van de verbinding of vermenging. GreenZone GmbH wordt eigenaar van de nieuwe zaak door verwerking of vermenging van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen; de klant houdt deze zaak voor GreenZone GmbH in bewaring. De door verbinding of vermenging, alsmede door bewerking en verwerking ontstane goederen zijn voorbehoudsgoederen in de zin van deze bepaling. De klant heeft het recht om de goederen, met inbegrip van goederen die door verbinding, vermenging, verwerking of bewerking zijn geproduceerd, alleen door te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Hij is niet bevoegd om op enige andere wijze over deze goederen te beschikken, met name door ze te verpanden of tot zekerheid te stellen. GreenZone GmbH zal op verzoek van de klant de door hem gehouden zekerheid naar eigen goeddunken vrijgeven voor zover de gerealiseerde waarde van de zekerheid meer dan 20 % van de gewaarborgde vorderingen bedraagt.

§ 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke ongeldigheid

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van de eenvormige wetten op de internationale aankoop van roerende goederen en op het sluiten van internationale koopovereenkomsten voor roerende goederen is uitgesloten. De plaats van jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met geregistreerde handelaren is de statutaire zetel van GreenZone GmbH. Dezelfde plaats van bevoegdheid is van toepassing indien de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gewone verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst buiten Duitsland verplaatst of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is.

§ 15 Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling in de bedrijfsvoorwaarden of in andere contractuele regelingen met de contractpartner van GreenZone GmbH ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van alle overige bepalingen van de contractuele overeenkomsten en de bedrijfsvoorwaarden. De toelaatbare bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert, wordt dan geacht te zijn overeengekomen.

 

Straelen/Herongen, januari 2021

du möchtest kunde werden?

Melde Dich jetzt unverbindlich über unser Kontaktformular an